Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 8, Issue 6, pp 177–202 | Cite as

Het Wegblijven en het Omvallen der Tulpen, Veroorzaakt door Botrytis Parasitica Cavara, en de Bestrijding van deze Kwaal

  • J. Ritzema Bos
Article
  • 10 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. (1).
    Fridiano Cavara, “Appunti di patologia vegetale”, in de uitgaven van “Instituto botanico R. Università di Pavia”, (Bl. 7–11 van den separaat-afdruk).Google Scholar
  2. (1).
    Dr. J. H. Wakker. “Onderzoek der ziekten van hyacinthen en andere bol- en knolgewassen”, gedurende het jaar 1884; blz. 22.Google Scholar

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1903

Authors and Affiliations

  • J. Ritzema Bos

There are no affiliations available

Personalised recommendations