Advertisement

Tijdschrift Over Plantenziekten

, Volume 7, Issue 2, pp 33–34 | Cite as

Verslag der algemeene vergadering van de Nederlandsche Phytopathologische (Plantenziektenkundige) Vereeniging, gehouden den 6 en April 1901, in de collegekamer van het Phytopathologisch laboratorium „Willie Commelin Scholten” te Amsterdam, onder voorzitterschap van Prof. J. Ritzema Bos.

  • H. J. Calkoen
Article
  • 8 Downloads

Copyright information

© Kluwer Academic Publishers 1901

Authors and Affiliations

  • H. J. Calkoen

There are no affiliations available

Personalised recommendations