Advertisement

Pharmaceutisch weekblad

, Volume 1, Issue 1, pp 43–45 | Cite as

Laboratorium der nederlandse apothekers

  • H. L. M. Cox
Article
  • 88 Downloads

Conclusie

Het Servipharm capsule inzet systeem biedt een zeer eenvoudige en snelle methode om capsules in een vul- en sluitapparaat te plaatsen en is wat dit betreft een interessante ontwikkeling.

Van de geschiktheid van het Servipharm systeem voor het afleveren van capsules zijn wij niet overtuigd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1979

Authors and Affiliations

  • H. L. M. Cox

There are no affiliations available

Personalised recommendations