Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 85–91 | Cite as

Inzameling van overtollige geneesmiddelen in Gelderland

  • F. Steenmeijer
Verslagen en Mededelingen
  • 12 Downloads

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

  • F. Steenmeijer
    • 1
  1. 1.Voorzitter van de Werkgroep Actie Vernietiging Overtollige GeneesmiddelenHolland

Personalised recommendations