Advertisement

Pharmaceutisch Weekblad

, Volume 2, Issue 1, pp 1–5 | Cite as

De morfinebepaling in opium volgens de nederlandse farmacopee editie VIII

 • S. Batterman
 • H. Hendriks
 • F. H. L. Van Os
Oorspronkelijke Artikelen

Samenvatting

Bij de bepaling van morfine in opium volgens de methode vanMannich is het volgens verscheidene onderzoekers (Teijgeler; schultz enSchnekenburger;Böhme enHühnermann) noodzakelijk de begeleidende alkaloïden vooraf door uitschudden uit alkalisch milieu te verwijderen.Porsius merkt na onderzoek hierbij op, dat de morfineverliezen hierbij groter zijn dan de voordelen welke door zuivering worden verkregen. Zijn proeven werden door ons herhaald, waarbij werd vastgesteld dat de verliezen minder zijn danPorsius veronderstelt. De gevonden verliezen bedroegen ca. 1.7%.

Verder werden enige details van de bepaling gecontroleerd en wijzigingen voorgesteld. De wijzigingen zijn reeds in de methode van de Nederlandse Farmacopee, Ed.viii verwerkt.

Abstract

In the determination of morphine in opium according to the method ofMannich several investigators (Tfijgeler:Schultz andSchnekenburger;Böhme andhuhnermann) think it is necessary first to remove the other alkaloids from alkaline medium by extraction. After investigation porsius notices that the losses of morphine are higher than the advantages obtained by purification. His experiments were repeated by us at which was established that the losses are less thanPorsius supposes. The losses found amounted to circa 1.7%.

Further some details of the determination were checked and some changes were proposed. These changes have already been introduced to the method described in the Dutch Pharmacopoeia Edition viii.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Böhme, H., enW. Hühnermann (1965)Arch. Pharm. 298, 533.Google Scholar
 2. British Pharmacopoeia (1968) 630.Google Scholar
 3. Garratt, D. C., C. A. Johnson enC. J. Lloyd (1957)J. Pharm. Pharmacol. 9, 914.Google Scholar
 4. Mannich, C. (1935)Arch. Pharm. 273, 97.Google Scholar
 5. Nederlandse Farmacopee Ed. VI.Google Scholar
 6. Nederlandse Farmacopee Ed. VI, 2e druk.Google Scholar
 7. Nederlandse Farmacopee Ed. VII, deel I, 50.Google Scholar
 8. Nederlandse Farmacopee Ed. VII, deel II, 585.Google Scholar
 9. Nederlandse Farmacopee Ed. VIII, deel II, 811.Google Scholar
 10. Pharmacopoea Helvetica VI, Band II, 1081.Google Scholar
 11. Porsius, A. J. (1971)Pharm. Weekblad 106, 885.Google Scholar
 12. Schultz, O. E., enJ. Schnekenburger. (1965)Arch. Pharm. 298, 548.Google Scholar
 13. Teijgeler, C. A. (1961)De bepaling van morfine in opium, dissertatie, Leiden.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Scheltema & Holkema 1980

Authors and Affiliations

 • S. Batterman
  • 1
 • H. Hendriks
  • 1
 • F. H. L. Van Os
  • 1
 1. 1.Laboratorium voor FarmacognosieAW Groningen

Personalised recommendations