Advertisement

Chemistry of Natural Compounds

, Volume 19, Issue 4, pp 512–513 | Cite as

Alkaloids ofBuxus sempervirens

 • B. U. Khodzhaev
 • S. M. Sharafutdinova
 • A. Dzhabbarov
 • S. Yu. Yunusov
Brief Communications

Keywords

Alkaloid Transferrin Cyanogen Bromide Rennet Methylcyclopropane 

Literature cited

 1. 1.
  B. U. Khodzhaev, R. Shakirov, and S. Yu. Yunusov, Khim. Prir. Soedin., 542 (1971).Google Scholar
 2. 2.
  B. U. Khodzhaev, R. Shakirov, and S. Yu. Yunusov, Khim. Prir. Soedin., 114 (1974).Google Scholar
 3. 3.
  S. M. Kupchan and E. Kurosawa, J. Org. Chem.,30, No. 6, 2046 (1965).CrossRefGoogle Scholar
 4. 4.
  Z. Voticky, V. Paulik, and B. Sedlak, Chem. Zvesti,23, 702 (1969).Google Scholar
 5. 5.
  I. Tomko, Z. Voticky, V. Paulik, A. Vassova, and O. Bauerova, Chem. Zvesti,18, 721 (1964).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1984

Authors and Affiliations

 • B. U. Khodzhaev
 • S. M. Sharafutdinova
 • A. Dzhabbarov
 • S. Yu. Yunusov

There are no affiliations available

Personalised recommendations