Advertisement

Chemistry of Natural Compounds

, Volume 19, Issue 6, pp 753–754 | Cite as

Psolusoside A — A new triterpene glycoside from the holothurianPsolus fabricii

 • V. I. Kalinin
 • V. R. Stepanov
 • V. A. Stonik
Brief Communications

Keywords

Methyl Ethyl Methyl Ethyl Ketone Cardenolide Triterpene Glycoside Peracetates 

Literature cited

 1. 1.
  A. I. Kalinovskii, S. A. Avilov, V. P. Stepanov, and V. A. Stonik, Khim. Prir. Soedin., No. 6, 724 (1983).Google Scholar
 2. 2.
  I. Kitagawa, T. Sugawara, I. Yosioka, and K. Kuriyama, Chem. Pharm. Bull.,24, 266 (1976).CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  A. I. Kalinovskii, V. F. Sharypov, V. A. Stonik, and G. B. Elyakov, Bioorg. Khim.,6, 951 (1980).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1984

Authors and Affiliations

 • V. I. Kalinin
 • V. R. Stepanov
 • V. A. Stonik

There are no affiliations available

Personalised recommendations