Advertisement

Chemistry of Natural Compounds

, Volume 17, Issue 6, pp 589–590 | Cite as

Fekrynol and its acetate fromFerula krylovii

 • N. V. Veselovskaya
 • Yu. E. Sklyar
 • A. A. Savina
Brief Communications

Keywords

Quercetin Rhamnose Phloroglucinol Anomeric Proton Umbelliferone 

Literature cited

 1. 1.
  M. E. Perel'son, Yu. E. Sklyar, N. V. Beselovskaya, and M. G. Pimenov, Khim. Farm. Zh., No. 3, 78 (1977).Google Scholar
 2. 2.
  N. V. Veselovskaya, Yu. E. Sklyar, M. E. Perel'son, and M. G. Pimenov, Khim. Prir. Soedin., 227 (1979).Google Scholar
 3. 3.
  V. Yu. Bagirov, V. I. Sheichenko, N. V. Veselovskaya, Yu. E. Sklar, A. A. Sabina, and I. A. Kir'yanova, Khim. Prir. Soedin., 620 (1980).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1982

Authors and Affiliations

 • N. V. Veselovskaya
 • Yu. E. Sklyar
 • A. A. Savina

There are no affiliations available

Personalised recommendations