Advertisement

Chemistry of Natural Compounds

, Volume 12, Issue 1, pp 92–93 | Cite as

Glycosides of Dorema hyrcanum

  • M. R. Nurmukhamedova
  • G. K. Nikonov
Brief Communications

Keywords

Show Absorption Band Phenolic Glycoside Aromatic Nucleus Triol Caustic Potash 

Literature cited

  1. 1.
    H. Hikino, C. Konno, and T. Takemoto, Yakugaku Zasshi,83, No. 3, 372 (1969).CrossRefGoogle Scholar
  2. 2.
    V. V. Isakova, A. K. Dzizenko, V. I. Govorchenko, V. A. Denisenko, and Yu. S. Ovodov, Khim. Prirodn. Soedin., 425 (1972).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1977

Authors and Affiliations

  • M. R. Nurmukhamedova
  • G. K. Nikonov

There are no affiliations available

Personalised recommendations