Advertisement

Chemistry of Natural Compounds

, Volume 9, Issue 4, pp 548–549 | Cite as

Preparation of a nitrogen-containing derivative of lignin

 • Kh. A. Abduazimov
 • Z. K. Saipov
Brief Communications

Keywords

Urea Dioxane Dimethylformamide Cotton Plant West 17th Street 

Literature cited

 1. 1.
  A. I. Kozlov and I. V. Parmenova, Gidroliznaya i Lesokhimicheskaya Promyshlennost', No. 4 (1964).Google Scholar
 2. 2.
  N. N. Shorygina et al., Tr. VNIIBT, No. 2 (1959).Google Scholar
 3. 3.
  B. M. Bobovnikov and N. N. Shorygina, Gidroliznaya i Lesokhimicheskaya Promyshlennost', No. 6 (1962).Google Scholar
 4. 4.
  N. S. Zelener, G. I. Inyutkina, and P. M. Fadeev, Gidroliznaya i Lesokhimicheskaya Promyshlennost', No. 8 (1971).Google Scholar
 5. 5.
  N. E. Polishchuk and L. A. Pershina, Khimiya Drevesiny, No. 10 (1971).Google Scholar
 6. 6.
  V. R. Yaunzems, V. N. Sergeeva, L. N. Mozheiko, and A. E. Surmonina, Izv. Akad. Nauk LatvSSR, Ser. Khim., No. 2 (1968).Google Scholar
 7. 7.
  V. R. Yaunzems, V. N. Sergeeva, and L. N. Mozheiko, Izv. Akad. Nauk LatvSSR, Ser. Khim., No. 5 (1967).Google Scholar
 8. 8.
  L. N. Mozheiko, V. N. Sergeeva, and V. R. Yaunzems, Khimiya Drevesiny, No. 4 (1969).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1975

Authors and Affiliations

 • Kh. A. Abduazimov
 • Z. K. Saipov

There are no affiliations available

Personalised recommendations