Advertisement

Chemistry of Natural Compounds

, Volume 10, Issue 1, pp 113–113 | Cite as

Steroid and triterpene glycosides of Crataegus pentagyna

 • G. B. Iskenderov
 • M. I. Isaev
Brief Communications

Keywords

Glycoside Oleanolic Acid Triterpene Glycoside Glucopyranoside White Crystalline Powder 

Literature cited

 1. 1.
  D. Ya. Guseinov and G. B. Iskenderov, Nauchnye Doklady Vysshei Shkoly. Biol. Nauki, No. 3, 85 (1972).Google Scholar
 2. 2.
  V. Ya. Chirva, P. K. Kintya, and L. G. Kretsu, Khim. Prirodn. Soedin., 491 (1970).Google Scholar
 3. 3.
  V. G. Bukharov, V. V. Karlin, and T. N. Sidorovich, Khim. Pirodn. Soedin., 69 (1970).Google Scholar
 4. 4.
  G. N. Zaitseva and G. P. Afans'eva, Biokhimiya,22, 1035 (1957).Google Scholar
 5. 5.
  V. G. Bukharov and V. V. Karlin, Khim. Prirodn. Soedin., 211 (1970).Google Scholar

Copyright information

© Plenum Publishing Corporation 1975

Authors and Affiliations

 • G. B. Iskenderov
 • M. I. Isaev

There are no affiliations available

Personalised recommendations