Advertisement

Chemistry of Natural Compounds

, Volume 7, Issue 6, pp 824–825 | Cite as

Synthesis of glycosides of some steroids

 • N. I. Uvarova
 • G. I. Oshitok
 • V. V. Isakov
 • A. K. Dzizenko
 • G. B. Elyakov
Brief Communications

Keywords

Cholesterol Steroid Glycoside C2H5OH Ster 

Literature cited

 1. 1.
  A. Ya. Khorlin, A. F. Bochkov, and N. K. Kochetkov, Khim. Prirodn. Soedin.,2, 6 (1966).Google Scholar
 2. 2.
  N. K. Kochetkov, A. Ya. Khorlin, A. F. Bochkov, and L. R. Kretsu, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim.,1966, 2028.Google Scholar
 3. 3.
  N. K. Kochetkov, A. Ya. Khorlin, A. F. Bochkov, L. B. Demushkina, and I. O. Zolotukhin, Zh. Obshch. Khim.,37, 1272 (1967).Google Scholar
 4. 4.
  G. B. Elyakov, N. I. Uvarova, I. V. Dardymov, O. E. Mislitskaya, and L. M. Antonik, Khim.-Farmats. Zh.,3, 5 (1969).Google Scholar
 5. 5.
  W. Korytnyk and J. A. Mills, J. Chem. Soc.,1959, 636.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  C. Baron, Ann. Chem.,1, 906 (1956).Google Scholar
 7. 7.
  Elsevier's Encyclopedia of Organic Chemistry, Vol. 18, Elsevier, Amsterdam (1959), p. 1473.Google Scholar
 8. 8.
  M. Mamsui and M. Okada, Chem. Pharm. Bull.,19, No. 2, 395 (1971).CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Consultants Bureau 1974

Authors and Affiliations

 • N. I. Uvarova
 • G. I. Oshitok
 • V. V. Isakov
 • A. K. Dzizenko
 • G. B. Elyakov

There are no affiliations available

Personalised recommendations