Advertisement

Chemistry of Natural Compounds

, Volume 4, Issue 3, pp 166–167 | Cite as

Sesquiterpene lactones ofCyclachaena xanthifolia

 • V. I. Novikov
 • Yu. N. Forostyan
 • D. P. Popa
Brief Communications
 • 15 Downloads

Keywords

Camphene Sesquiterpene Lactone Turpentine Semicarbazone Bornylene 

References

 1. 1.
  V. I. Novikov, K. S. Rybalko, and K. E. Koreshchuk, ZhOKh, 34, 4129, 1964.Google Scholar
 2. 2.
  L. Farkas, M. Norgadi, V. Sudarsanam, and Werner Herz., J. Org. Chem., 10, 3228, 1966.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© The Faraday Press, Inc. 1971

Authors and Affiliations

 • V. I. Novikov
  • 1
 • Yu. N. Forostyan
  • 1
 • D. P. Popa
  • 1
 1. 1.Zaporozh'e Branch, Donetsk Institute of Soviet TradeUSSR

Personalised recommendations