Advertisement

Chemistry of Natural Compounds

, Volume 10, Issue 4, pp 466–469 | Cite as

Some transformations of α-D-glucose (cholesteryl orthoacetate) under the conditions of the orthoester method of synthesizing glycosides

 • N. I. Uvarova
 • G. I. Oshitok
 • N. F. Samoshina
 • G. B. Elyakov
Article

Summary

1. The transformation of α-D-glucose (cholesteryl orthoacetate) has been studied under various conditions of glycosylation by the orthoester method.

2. It has been shown that cholesteryl acetate is formed from glucose (cholesteryl orthoacetate).

3. It has been established that under the conditions of the orthoester method for the glycosylation of cholesterol dicholesteryl ether can be obtained both from glucose (cholesteryl orthoacetate) and by the dehydration of cholesterol.

Keywords

Chlorobenzene Nitromethane Betulin PTSA Tetraacetate 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literature cited

 1. 1.
  G. B. Elyakov, N. I. Uvarova, O. E. Mislitskaya, L. M. Antonik, and I. V. Dardymov, Khim.-Farmats. Zh., No. 6, 5 (1969).Google Scholar
 2. 2.
  N. I. Uvarova, G. I. Oshitok, V. V. Isakov, A. K. Dzizenko, and G. B. Elyakov, Khim. Prirodn. Soedin., 842 (1971).Google Scholar
 3. 3.
  V. V. Isakov, A. K. Dzizenko, N. I. Uvarova, G. I. Oshitok, and G. B. Elyakov, Khim. Prirodn. Soedin., 78 (1972).Google Scholar
 4. 4.
  G. B. Elyakov, N. I. Uvarova, and G. I. Oshitok, Khim.-Farmats. Zh., No. 10, 7 (1971).Google Scholar
 5. 5.
  N. I. Uvarova, G. I. Oshitok, V. V. Isakov, A. K. Dzizenko, and G. B. Elyakov, Dokl. Akad. Nauk SSSR,22, 368 (1972).Google Scholar
 6. 6.
  A. Ya. Khorlin, A. F. Bochkov, and N. K. Kochetkov, Khim. Prirodn. Soedin., 6 (1966).Google Scholar
 7. 7.
  N. K. Kochetkov, A. Ya. Khorlin, and A. F. Bochkov, Tetrahedron,23, No. 2, 693 (1967).CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  N. K. Kochetkov, A. F. Bochkov, T. A. Sokolovskaya, and V. I. Snyatkova, Carbohyd. Res.,16, 17 (1971).CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  A. F. Bochkov, V. I. Snyatkova, and N. K. Kochetkov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim., No. 12, 2684 (1967).Google Scholar
 10. 10.
  N. K. Kochetkov, A. F. Bochkov, and T. A. Sokolovskaya, Dokl. Akad. Nauk SSSR,187, 96 (1969).Google Scholar
 11. 11.
  A. F. Bochkov, T. A. Sokolovskaya, and N. K. Kochetkov, Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Khim.,7, 1570 (1968).Google Scholar
 12. 12.
  Houben-Weyl, Methoden der Organische Chemie, Band VI/3, Stuttgart (1965), p. 295.Google Scholar
 13. 13.
  H. Meerwein, P. Borner, O. Fuchs, H. Jürgen Sasse, H. Schrodt, and J. Spille, Chem. Ber.,89, 2060 (1956).CrossRefGoogle Scholar
 14. 14.
  H. Meerwein, K. Bodenbenner, P. Borner, F. Kunert, and K. Wunderlich, Ann. Chem.,632, 38 (1960).CrossRefGoogle Scholar
 15. 15.
  A. I. Bashkatova, V. N. Volynskaya, G. V. Smirnova, V. I. Shvets, and R. P. Evstigneeva, Zh. Obshch. Khim.,42, 543 (1972).Google Scholar
 16. 16.
  G. Wulff, G. Röhle, and U. Schmidt, Chem. Ber.,105, 1111 (1972).CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  G. Wulff and W. Krüger, Carbohyd. Res.,19, 139 (1971).CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Plemum Publishing Corporation 1976

Authors and Affiliations

 • N. I. Uvarova
 • G. I. Oshitok
 • N. F. Samoshina
 • G. B. Elyakov

There are no affiliations available

Personalised recommendations