Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 2, pp 6–7 | Cite as

Marieke Hesseling & Ilse Wielaard

  • Marieke Hesseling
  • Ilse Wielaard
Nieuws uit de wetenschap
  • 23 Downloads

Samenvatting

De zogeheten taalontwikkelingsstoornis (TOS) lijkt weinig bekend, maar komt bij ongeveer 5% van de kinderen voor. En afgaande op de statistieken zou deze ook bij veel volwassenen nog een rol kunnen spelen. TOS is een neurocognitieve ontwikkelingsstoornis, waarbij het vermogen om taal te leren en de taalverwerking in de hersenen moeilijk verlopen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Marieke Hesseling
    • 1
  • Ilse Wielaard
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations