Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 11, Issue 1, pp 37–37 | Cite as

Down Under: hoe was je dag schat?

  • Arianne Struik
column

Samenvatting

Via een supervisant werd ik gevraagd een familie te helpen met EMDR-therapie. De moeder en vier jonge kinderen hadden vader gevonden, die zich had opgehangen in de garage terwijl ze boodschappen deden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  • Arianne Struik
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations