Advertisement

GZ - Psychologie

, Volume 10, Issue 4, pp 8–13 | Cite as

Beschermt autisme tegen cognitieve achteruitgang? In gesprek met Hilde Geurts

  • Erik Hardeman
In gesprek met
  • 118 Downloads

Samenvatting

Het lijkt niet onaannemelijk dat mensen met autisme op latere leeftijd in toenemende mate last krijgen van aandoeningen zoals dementie. Maar recent onderzoek suggereert juist het tegendeel. Aan de Universiteit van Amsterdam probeert hoogleraar neuropsychologie Hilde Geurts een nog vrijwel braakliggend onderzoeksterrein te ontginnen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2018

Authors and Affiliations

  • Erik Hardeman
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations