Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 4, pp 29–31 | Cite as

Ambitieus en succesvol programma

Midden-Brabant wil eerste regio zonder jeugdwerkloosheid worden

  • Marc BeversEmail author
Artikel

De jeugdwerkloosheid is nog nooit zo laag geweest. Met krimpende budgetten en stijgende uitgaven in het sociaal domein is het verleidelijk om de aanpak van jeugdwerkloosheid op een lager pitje te zetten. Zeker als het jongeren zonder uitkering betreft.1 Maar in Midden-Brabant pakken ze juist door.

Nog vrij recent, in 2016, zag de arbeidsmarkt er voor jongeren minder rooskleurig uit. Het aantal jongeren in de bijstand lag in Midden-Brabant2 hoger dan het landelijk gemiddelde. Onderzoek van het CBS liet bovendien zien dat 3.100 jongeren in de regio niet werkten, niet op school zaten maar ook geen uitkering ontvingen. De inschatting was dat 1.500 van deze jongeren het op eigen kracht niet zouden redden om een plekje op de arbeidsmarkt of in het onderwijs te vinden. Maar om wat voor reden dan ook, waren zij buiten bereik van instanties zoals sociale diensten en UWV. Of, om mee te gaan in de 'omdenk-trend': deze organisaties waren buiten het bereik van jongeren.

Uit gesprekken met jongeren...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Eigenaar van adviesbureau ThinkSocial. Sinds juni 2016 is hij in Midden-Brabant aan de slag in de rol van programmamanager jeugdwerkloosheidsvrijeHoutenNetherlands

Personalised recommendations