Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 4, pp 19–21 | Cite as

Verkenning rondom Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad

Sociaal-culturele activering biedt toekomstperspectief voor tegenprestatie

 • Keimpe AnemaEmail author
 • Ad Roosendaal
 • Jelle Dijkstra
 • Dirk Postma
Artikel
 • 1 Downloads

Staatssecretaris Van Ark roept gemeenten op meer werk te maken van de tegenprestatie conform de wet. Maar gemeenten worstelen met nut en noodzaak ervan. Hoe kan de tegenprestatie meer van betekenis zijn? Een verkenning rondom Leeuwarden Fryslân Culturele Hoofdstad biedt perspectief.

Gemeenten moeten de tegenprestatie uitvoeren conform de Participatiewet. Zo luidde de oproep van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) begin dit jaar. De toon lijkt daarbij gezet: indien gemeenten dit niet doen, volgen zo nodig regulerende maatregelen vanuit het Rijk, zo waarschuwde ze in een kamerbrief.1 Aanleiding is een uitvraag onder gemeenten waarin bijna veertig procent aangeeft de tegenprestatie niet uit te voeren of voor een andere insteek te hebben gekozen.2 In reactie op deze bevinding spreekt de staatssecretaris van een 'zorgwekkende situatie' die aanleiding geeft tot ingrijpen.

Puzzelwerk

De tegenprestatie implementeren conform de wet is verre van klip en klaar....

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Keimpe Anema
  • 1
  Email author
 • Ad Roosendaal
  • 4
 • Jelle Dijkstra
  • 2
 • Dirk Postma
  • 3
 1. 1.Onderzoeker bij het Fries Sociaal PlanbureauHoutenNetherlands
 2. 2.Lector Persoonlijk Leiderschap & Innovatiekracht NHL Stenden HogeschoolLeeuwardenNetherlands
 3. 3.Programmaleider sociaal domein & zorg bij het Fries Sociaal PlanbureauHoutenNetherlands
 4. 4.Studeert SPH aan NHL Stenden HogeschoolLeeuwardenNetherlands

Personalised recommendations