Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 4, pp 16–18 | Cite as

Vervolgaanpak Tel mee met Taal

Een nieuw plan in de eeuwigdurende strijd tegen laaggeletterdheid

  • Thomas BerseeEmail author
Artikel

Tel mee met Taal is een landelijk actieprogramma voor het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. Het programma is gestart in 2015 en loopt dit jaar af. Er komt een vervolg voor de periode 2020 - 2024. Er wordt nog hard gewerkt aan de concrete invulling, maar in grote lijnen is het programma bekend.

In Nederland zijn er naar schatting van de Algemene Rekenkamer 2,5 miljoen laaggeletterden van 16 jaar en ouder. 'Laaggeletterdheid' houdt in dat iemand zoveel moeite heeft met de vaardigheid van lezen, schrijven of rekenen, dat dit zijn of haar dagelijks functioneren belemmert. Dat kan thuis zijn, op school of op het werk, als ouder, consument of zorgvrager, of als burger in de (digitale) communicatie met de overheid en allerhande andere instanties. Vandaar dat laaggeletterdheid ook wel 'functioneel analfabetisme' wordt genoemd.

Toename

Sinds veertig jaar wordt laaggeletterdheid door de overheid onderkend als een maatschappelijk probleem en is het een bestuurlijk beleidsdossier....

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Adviseur volwasseneneducatie bij Probiblio, de ondersteuningsorganisatie van de openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-HollandNoord- en Zuid-HollandNetherlands

Personalised recommendations