Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 4, pp 14–15 | Cite as

Interview met schuldhulpverlener en casemanager

'Overheidsinstanties geven te weinig ruchtbaarheid aan hun maatwerkregelingen'

  • Tea KeijlEmail author
Artikel

Regioplan benoemt drie knelpunten bij het verbeteren van overheidsincasso bij zwerfjongeren.1 We leggen ze voor aan een casemanager en een schuldhulpverlener die dagelijks met deze doelgroep te maken hebben. Herkennen zij de knelpunten? Zijn er nog meer?

Didier van Damme werkt in de regio Bergen op Zoom als casemanager zwerfjongeren bij de welzijnsorganisatie WijZijn Traverse Groep. Zijn dagelijks werk bestaat uit het begeleiden van jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder vast woonadres. 'Dat kan betekenen dat ik de opvang in het eigen netwerk zo veel mogelijk probeer te stabiliseren. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met mensen uit het netwerk. Die willen vaak best helpen, maar dan moeten de grenzen en afspraken wel helder zijn. Het kan dan helpen als duidelijk wordt hoe lang iemand blijft.' 'Bij jongeren die door hun ouders uit huis zijn gezet, probeer ik een doorstart te maken thuis. Vaak is dat totdat de jongere zelfstandig kan gaan wonen, al dan niet met begeleiding.' Het...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Eindredacteur van Sociaal Bestek en freelance journalist in het sociaal domeinHoutenNetherlands

Personalised recommendations