Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 4, pp 11–13 | Cite as

Brede schuldenaanpak en de Rijksincassovisie

Onderzoek naar maatwerk bij schulden van zwerfjongeren

  • Bob van WaverenEmail author
  • Marjolein Bouterse
Artikel

Kwetsbare groepen als zwerfjongeren kampen met grote problemen. Ze hebben vrijwel allemaal schulden, ook bij overheidsorganisaties. Rigide incassoprocedures verergerden tot voor kort de problemen meer dan dat zij deze oplosten. Met de Brede Schuldenaanpak en de Rijksincassovisie komt daarin verandering. Maar vooralsnog zijn er ook nog knelpunten, zo blijkt uit onderzoek van Regioplan.

Nederland kent een fors aantal zwerfjongeren: het CBS raamt het aantal op 1 januari 2016 op 10.700. Recent onderzoek leert dat het overgrote deel van hen problematische schulden heeft (Smulders, Bunt, Van Eerten & Mak, 2018).1 Naar schatting heeft de helft tot driekwart schulden met een gemiddelde hoogte van vijfduizend euro (Movisie/SZN, 2016).2Het aanpakken van de schuldenproblematiek van deze doelgroep is ingewikkeld: het ontbreekt hen veelal aan een vast woonadres en vaak verkeren zij in instabiele situaties waarin voortdurend nieuwe schulden worden gemaakt. De overheid is een belangrijke...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Regioplan BeleidsonderzoekAmsterdamNetherlands

Personalised recommendations