Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 4, pp 38–39 | Cite as

Inbedding in bestaande zorginfrastructuur nodig

Steeds meer initiatieven in de particuliere woonzorg

  • Inger PlaisierEmail author
  • Maaike den Draak
Artikel
  • 2 Downloads

Het aantal initiatieven van particuliere ondernemers in de woonzorg voor ouderen is de laatste jaren toegenomen. Het aandeel ouderen met een zorgbehoefte dat van dit aanbod gebruik maakt is nog bescheiden, maar de verwachting is dat het verder zal groeien. Dat vraagt om structurele aandacht in beleid van regionale en lokale overheden.

De toename van het aantal particuliere woonzorglocaties voor ouderen hangt samen met het beleid om wonen en zorg te scheiden en het in gebruik raken van het persoonsgebonden budget (pgb), het Volledige Pakket Thuis (VPT) en het Modulaire Pakket Thuis (MPT). Maar ook de verschuiving van aanbodgericht naar meer vraaggestuurd denken, de toename van het aantal ouderen dat financieel meer te besteden heeft, de verscherpte criteria om in aanmerking te komen voor intramurale zorg en, als gevolg, de sluiting van verzorgingshuizen spelen waarschijnlijk een rol.

Ondernemers

Door de jaren heen is het besef gegroeid dat ouderen niet allemaal hetzelfde zijn en...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Zijn wetenschappelijk medewerker bij het SCP.The HagueNetherlands
  2. 2.Zijn wetenschappelijk medewerker bij het SCPThe HagueNetherlands

Personalised recommendations