Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 4, pp 8–10 | Cite as

Wetsvoorstel veranderopgave inburgering

Statushouders alleen ontzorgen is problemen vooruit schuiven

  • Corine van EgtenEmail author
  • Carlijn Beije
Artikel

Het wetsvoorstel waarin de Veranderopgave Inburgering wordt vastgelegd1 stelt dat alle statushouders de eerste zes maanden na vestiging in de gemeente 'ontzorgd' moeten worden. De gemeente betaalt die periode vanuit de uitkering de huur, zorgverzekering en kosten voor energie en water. Zal dit financiële problemen van vluchtelingen voorkomen? Of is er meer nodig?

Veel vluchtelingen ervaren obstakels, zoals ook wel blijkt uit de voorbeelden in het kader hiernaast. Helaas zijn Samer, Senayt en Habtom geen uitzonderingen. De problemen waar ze tegen aan lopen, behoeven aandacht in het huidige en toekomstige gemeentelijke beleid.

Veel vluchtelingen hebben financiële problemen, door verschillende oorzaken die zich bij deze groep opstapelen, zoals uit rapporten van de Inspectie van SZW2 en het Kennisplatform voor Integratie en Samenleving (KIS)3 blijkt. Men begint vrijwel altijd met een schuld, zoals de DUO-lening voor de inburgering en het inrichtingskrediet4, waarvoor de aflossing van de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Landelijk projectleider Euro- Wijzer, bij VluchtelingenWerk NederlandAmsterdamNetherlands
  2. 2.Coördinerend budgetcoach, bij VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland.AmsterdamNetherlands

Personalised recommendations