Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 2–3, pp 36–37 | Cite as

Sociaal wijkteams

Vier lessen voor een effectieve uitvoeringspraktijk

 • Annejet KerckhaertEmail author
 • Indra van der Valk
 • Anouk Brandsema
Artikel
 • 3 Downloads

Over sociaal wijkteams wordt veel gezegd en geschreven. Het Centraal Planbureau toonde onlangs aan dat het werken met wijkteams niet heeft geleid tot de beoogde afschaling van tweedelijnszorg. Professionals hebben te maken met grote caseloads en steeds zwaardere problematiek. Gemeenten kijken dan ook kritisch naar de eigen uitvoeringspraktijk. Vier lessen voor effectievere wijkteams.

Sinds de decentralisaties hebben gemeenten meer de regierol over het sociaal domein (Wmo, Jeugdzorg, Participatiewet en de Wet passend onderwijs). Een mooie kans voor het bieden van integrale hulpverlening, met de sociaal wijkteams. De wijkteams hebben als doel om dienstverlening eenvoudiger en goedkoper te maken, door hulp dichterbij de burger te organiseren. De wijkteamprofessional is geworteld in de wijk, kan snel verbindingen leggen met welzijns- en vrijwilligersorganisaties en voorliggende/algemene voorzieningen. Hierdoor kunnen signalen eerder opgepakt worden en kan er samenwerking met informele hulp...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

 • Annejet Kerckhaert
  • 1
  Email author
 • Indra van der Valk
  • 2
 • Anouk Brandsema
  • 3
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations