Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 2–3, pp 33–35 | Cite as

Betere planvormging en monitoring nodig

Vroegsignalering van schulden kan effectiever en efficiënter

  • Wolter Dirk van DamEmail author
  • Ruud Stienissen
Artikel
  • 2 Downloads

Vroegsignalering van problematische schulden vindt te vaak plaats zonder volledig projectplan of monitoring. Daardoor zijn de resultaten onvoldoende inzichtelijk, ontbreekt sturing en blijft er twijfel bestaan over de meerwaarde. Vanwege het zwaarwegende belang van inwoners met ernstige schulden, moet dit beter. Want vroegsignalering is wel degelijk van waarde voor inwoners en maatschappij.

Een aantal gemeenten is de afgelopen jaren begonnen met het verkennen van een nieuwe aanpak voor schuldenproblematiek: vroegsignalering, het vroegtijdig signaleren van inwoners met schulden. Het doel van vroegsignalering is het voorkomen van problematische schulden bij inwoners. Door in te grijpen voordat de situatie uitzichtloos is, is hulp effectiever en efficiënter.

Daarnaast tonen verschillende studies aan dat het vroegtijdig aanpakken van schulden positief doorwerkt in andere levensdomeinen. Dit is het geval omdat het hebben van (ernstige) schulden leidt tot tal van andere problemen: verhoogd...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations