Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 2–3, pp 30–32 | Cite as

Ervarings- en intuïtieve kennis

Hoe kunnen re-integratie professionals gebruik maken van elkaars kennis?

  • Kazimier HelfenrathEmail author
  • René Kersten
Artikel
  • 16 Downloads

Re-integratieprofessionals ervaren het belang van zachte matchingsfactoren. De ervarings- en intuïtieve kennis die daarvoor nodig is, gedijt het best in een leervriendelijke omgeving. Hoe ziet zo'n leervriendelijke omgeving eruit? En hoe kunnen re-integratieprofessionals elkaars ervarings- en intuïtieve kennis versterken?

Re-integratieprofessionals ervaren in hun dagelijkse werk het belang van de zachte matchingsfactoren zoals een veilige sfeer en sociale steun vanuit de werkgever. Deze zachte factoren blijken, hoewel niet direct waarneembaar, van essentieel belang voor een duurzame plaatsing. Om gebruik te kunnen maken van elkaars ervarings- en intuïtieve kennis hebben professionals een professionele leergemeenschap nodig. Zo'n leergemeenschap is een groep professionals die zorg en passie rondom re-integratievraagstukken met elkaar deelt en voortdurend gericht is op het verbeteren van het professionele handelen. Deze leergemeenschap is bij uitstek een plek waarin professionals...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations