Advertisement

Sociaal Bestek

, Volume 81, Issue 2–3, pp 16–21 | Cite as

Nieuwe kijk op leerstrategie

Werven met nuance: KLASSE!, een kans voor de aanpak NT1

  • Margreeth BroensEmail author
Artikel

Het aantal Nederlanders dat moeite heeft met basisvaardigheden neemt onverminderd toe. Het gaat om taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dat moet anders, om te beginnen met de werving. De kansrijke methode KLASSE! zet in op camouflagecursussen en vier profielen van mensen met hiaten in de basisvaardigheden.

Laaggeletterdheid is al jarenlang een probleem. Tubbing & Matthijsen stellen in hun recente rapport over veertig jaar bestrijding laaggeletterdheid dat ze helaas niet kunnen concluderen dat het probleem voortvarend genoeg is aangepakt. Hoewel het aantal NT1'ers in de loop der jaren steeds hoger wordt geschat, gaat slechts een zeer gering percentage van de doelgroep aan de slag met de basisvaardigheden.1 In 2017 waren 2,5 miljoen Nederlanders van 16 jaar en ouder laaggeletterd. Van hen heeft 1,7 miljoen Nederlands als moedertaal (NT1).

Budget

Landelijk leeft het thema momenteel, maar ook provinciaal (bijvoorbeeld prominent in Gelderland, Drenthe) en lokaal maakt men werk van een...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations