Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 7, pp 41–46 | Cite as

De wereld over

  • Sigrid Starremans
stage in het buitenland

Samenvatting

Werken met beperkte middelen, andere ziektes en aandoeningen, een ander klimaat en omgeving: stage lopen in het buitenland is een bijzondere ervaring. Judith, Mabel, Manu en Nathalie gingen de uitdaging aan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Sigrid Starremans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations