Advertisement

Nursing

, Volume 25, Issue 7, pp 10–12 | Cite as

‘Personeelstekort deze zomer nijpender dan ooit’

  • Jeroen Wapenaar
Achter het nieuws
  • 9 Downloads

Samenvatting

In verschillende regio’s hebben verpleegkundigen het deze zomer drukker dan ooit. Het aantal vacatures is hoog, de wachtlijsten groeien. ‘Cliënten en naasten moeten weten waarom zorg niet altijd mogelijk is.’

Noten

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Jeroen Wapenaar
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations