Advertisement

Nursing

, Volume 24, Issue 7–8, pp 14–15 | Cite as

Skatend door het ziekenhuis

  • Bohn Stafleu van Loghum
Zorgfoto van de maand

Samenvatting

Deze kortgerokte verpleegkundig assistenten zoeven door het Yanhee International Hospital in Bangkok, Thailand. Ze brengen medisch documenten en patiëntendossiers van afdeling naar afdeling.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations