Advertisement

Management Kinderopvang

, Volume 25, Issue 1, pp 4–9 | Cite as

In het kort

  • Marike VroomEmail author
In het kort

Doelgroeppeuters: gemeenten aan zet

Verschillende gemeenten hebben hun zorgen geuit over het teruglopend bereik van peuters met een achterstand (doelgroeppeuters). Vaak wordt de harmonisatie aangewezen als de boosdoener. Maar er zijn ook geluiden dat de gemeenten hier zelf schuldig aan zijn. Eerder publiceerde IJsbrand Jepma, onderzoeker en adviseur bij Sardes, de notitie '380 mini-peuterstelsels in Nederland, ongunstig voor de doelgroeppeuter?' De notitie beschrijft hoe de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, de extra peutermiddelen van Asscher, de wijzigingen in het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid (GOAB) en de uitbreiding van VVE-uren voor doelgroeppeuters hebben geleid tot grote verschillen in het gemeentelijk peuterbeleid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations