Advertisement

Kinderopvang

, Volume 29, Issue 11, pp 19–19 | Cite as

Niet mee eens

  • Bert Jansen
Column

Samenvatting

‘Van mijn vrouw mogen ze alles!’ Hij haalt z’n schouders op en kijkt vermoeid, alsof hij het verzet al lang geleden heeft opgegeven. De vader van drie bso-kinderen heeft het af en toe zwaar te verduren, dat is duidelijk. Ouders die niet op een lijn zitten hebben veel uit te leggen aan hun kinderen. En dan kun je er nog vanuit gaan dat deze echtelieden ooit zelf gekozen hebben om samen door het leven te gaan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Bert Jansen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations