Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 6, pp 24–27 | Cite as

Compensatie chronisch zieken

Wens vanuit de politiek
  • Bart KiersEmail author
Artikel

Zorgverzekeraars lijden voorspelbaar verlies op chronisch zieken. Het spook van risicoselectie bedreigt het zorgstelsel.

De Zwitserse zorgverzekeraars IptiQ verwacht forse winst te maken op de Nederlandse zorgverzekeringen. IptiQ is de eerste nieuwe zorgverzekeraar sinds de invoering van het zorgstelsel in 2006. De dochteronderneming van het Zwitserse bedrijf Swiss Re heeft in 2017 drie bestaande labels overgenomen van zorgverzekeraar VGZ: Promovendum, National Academic en Besured. Deze zorgverzekeringen, die 225.000 verzekerden telden, lagen onder vuur in de media doordat zij mikken op hoogopgeleiden. Daarmee wekten zij de schijn van risicoselectie. Hoogopgeleiden zijn gezonder, maken minder zorgkosten en zijn daarom goed voor het rendement van zorgverzekeraars.

Kort na de overname heeft IptiQ de zorgpremie in 2018 vrij fors verhoogd. Dat heeft geleid tot het vertrek van 25.000 verzekerden. De Zwitserse nieuwkomer verwacht over 2019 een fors rendement te behalen. Volgens een analyse...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations