Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 4, pp 44–45 | Cite as

zorginkoop sociaal domein

Focus moet naar kwaliteit

  • Shannah SpoelstraEmail author
Artikel
In gesprekken tussen gemeente en zorgaanbieder ligt de focus nog te veel op financiën. Dat remt de transformatie in het sociaal domein volgens de manager Zorgverkoop bij 's Heeren Loo.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations