Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 4, pp 30–34 | Cite as

Aanpak wachtlijsten ggz

Maatwerk in de regio

  • Krista KroonEmail author
Artikel
De wachttijden voor de ggz zijn te lang. Regionaal zijn er veelbelovende initiatieven om patiënten eerder en korter te behandelen, zoals in Noord-Limburg. Alles draait om samenwerking.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations