Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 4, pp 28–29 | Cite as

Geen oog voor expertise patiënt

  • Bart KiersEmail author
Aan den lijve Mensen die in de zorg werken vertellen hoe het is om aan 'de andere kant' te belanden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations