Advertisement

Zorgvisie

, Volume 49, Issue 1, pp 40–43 | Cite as

Reverse innovation

Leren van India

  • Frits van MerodeEmail author
Artikel

Zorgmodellen die in India innovatief en succesvol zijn, zouden in het Nederlandse zorgsysteem disruptief zijn. Wel bevatten ze bruikbare elementen voor waardegedreven zorg hier.

Veel Nederlandse zorginstellingen werken volgens de principes van value based healthcare. Het gedachtegoed van Michael Porter staat daarin centraal, maar met eigen specifiek Nederlandse begrippen, zoals 'waardegedreven zorg of 'zinnige zorg'. Het gaat dan om waarde en kosten. Zal dit leiden tot betere zorg? Zowel in termen van uitkomsten, kosten als slim gebruik van personeel en de arbeidsmarkt?

Onder de juiste marktcondities zal transparantie van uitkomsten en kosten leiden tot verspreiding van de beste praktijken, is het idee. Of dit op termijn ook leidt tot de beste zorg is de vraag. In juli 2018 publiceerden Vijay Govindarajan en Ravi Ramamurti hun boek Reverse innovation in health care, how to make value-based delivery work. Zij betogen dat bepaalde innovatieve zorgmodellen zich beter in landen als India...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations