Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 1, pp 12–16 | Cite as

Pgo op komst

  • Bert BukmanEmail author
uitgelicht
  • 12 Downloads

Iedereen heeft het erover en iedereen wil dat 'ie er komt: de persoonlijke gezondheidsomgeving. Maar het is nog lang niet duidelijk wat zo'n pgo precies behelst en hoe je Nederlanders zo ver krijgt dat ze het gaan gebruiken.

Ze zijn al maanden in het nieuws: de pgo's (persoonlijke gezondheidsomgevingen). Er worden tal van voordelen aan toegeschreven, maar er zijn ook bedenkingen. Patiëntenfederatie Nederland, die aan de basis stond van het plan voor de pgo's, is een fervent voorstander. Dankzij pgo's kunnen patiënten écht de regie nemen in de zorg. 'Een pgo is een levenslang online hulpmiddel voor patiënten om grip te houden op hun eigen gezondheidsdata: van behandeling tot medicatie, onderzoeksuitslagen en inentingen', aldus de belangenorganisatie.

Ook de zorgverzekeraars en het ministerie van VWS zijn voorstander. Volgens hen kunnen pgo's bijdragen aan het terugdringen van de kosten van de zorg. Dat dit een kansrijke optie is, daarover bestaat weinig verschil van mening. Om die reden...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations