Advertisement

Zorgvisie ICT

, Volume 20, Issue 1, pp 22–23 | Cite as

Marktleiders verschillen sterk per branche

  • Jorrit SpeeEmail author
artikel
  • 3 Downloads

Beter Healthcare heeft opnieuw voor Zorgvisie een overzicht samengesteld van de epd-leveranciers in de ggz. In de editie van dit jaar is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen de verschillende branches in de ggz. Dat levert interessante inzichten op.

De Nederlandse ggz-sector is heterogeen met haar verschillende branches. Naast de ggz-instellingen zijn er organisaties gericht op forensische zorg, regionale instellingen voor beschermd wonen, psychiatrische afdelingen van ziekenhuizen en een groot aantal kleinschalige praktijken. Elke branche heeft zijn eigen specifieke kenmerken. In hoeverre zijn deze verschillen te herkennen in het marktaandeel van de epd-leveranciers?

Ggz-instellingen

Het merendeel van de medewerkers in de Nederlandse ggz is werkzaam in een reguliere ggz-instelling. In deze branche verdeelt de top-5 van leveranciers onderling vrijwel de gehele epd-markt. Binnen de top-5 waren dit jaar weinig verschuivingen. Dit ondanks de eerder waargenomen ontevredenheid over...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations