Advertisement

Zorg + Welzijn

, Volume 25, Issue 1, pp 16–18 | Cite as

Sturen op maatschappelijk resultaat

  • Sophie Van Hogendorp
Movisie

Samenvatting

Het verminderen van eenzaamheid, het tegengaan van overbelaste mantelzorgers en het bevorderen van sociale acceptatie. Het kunnen stuk voor stuk doelen van gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn. Maar hoe weet je of die doelen ook bereikt worden?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2019

Authors and Affiliations

  • Sophie Van Hogendorp
    • 1
  1. 1.Infographic Movisie

Personalised recommendations