Zorg + Welzijn

, Volume 24, Issue 5, pp 7–7 | Cite as

Drie Vragen Aan...

  • Deanne Radema
Drie vragen aan
  • 52 Downloads

Samenvatting

‘Het beroepscompetentieprofiel geeft aan wat sociaal werkers in huis moeten hebben om hun beroep nu en in de nabije toekomst goed te kunnen uitoefenen.

1 Onlangs is het nieuwe beroepscompetentieprofiel voor het sociaal werk gepresenteerd. Wat is dit?

‘Het beroepscompetentieprofiel geeft aan wat sociaal werkers in huis moeten hebben om hun beroep nu en in de nabije toekomst goed te kunnen uitoefenen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen competenties waarover alle sociaal werkers moeten beschikken, zoals ondersteunen bij het voeren van eigen regie of mensen met elkaar verbinden, en competenties die verbonden zijn aan vraagstukken binnen specifieke leefgebieden als psychische gezondheid, financiën of sociale relaties.’

2 Wat kan het werkveld met het competentieprofiel?

‘De huidige maatschappij wordt complexer en stelt hogere eisen aan de zelfregie en zelfredzaamheid van burgers. Het nieuwe beroepscompetentieprofiel positioneert het beroep van sociaal werker in die context en draagt bij aan de herkenbaarheid van het beroep. Daarnaast is het er om sociaal werkers te helpen in het ontwikkelen van hun vakmanschap en loopbaan. Ze kunnen nu gericht bepaalde competenties verder ontwikkelen of nagaan waarin ze zich willen specialiseren en wat daarvoor nodig is. En het helpt de beroepsgroep zich te profileren en organisaties zich te positioneren. Met het competentieprofiel in de hand kun je aan samenwerkingspartijen en opdrachtgevers laten zien wat je toegevoegde waarde is.’

3 Waarom is ook een beroepscode opgesteld?

‘De beroepscode helpt sociaal werkers om te gaan met moeilijke of ethische situaties. Stel dat je schuldhulpverlener bent en je komt in aanraking met een cliënt die fraude pleegt. Wat doe je dan? Of als je preventief werkt op het gebied van polarisatie en radicalisering en de politie staat ineens voor je deur en vraagt om contactgegevens van je cliënt. Hoe reageer je daar juist op? De beroepscode helpt je keuzes te onderbouwen en te verantwoorden.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2018

Authors and Affiliations

  • Deanne Radema
    • 1
  1. 1.Als extern adviseur verbonden aan Movisie

Personalised recommendations