Advertisement

Wat is de invloed van vroeg starten met voeding na onderbuikchirurgie?

  • Getty HuismanEmail author
Kritisch bekeken
  • 4 Downloads

Context

In het vorige nummer van TVZ heeft de onderzoeksgroep waar ik deel van uitmaak uitvoerig aandacht gevraagd voor essentiële zorg. In dat dossier wordt aangegeven dat Essentiële Zorg de kern van het verpleegkundige beroep is, het hart van de verpleging. Het wordt ook wel aangeduid met de Engelse term 'Fundamentals of Care'. Het omvat dat wat de 300.000 verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten elke dag doen en waarmee zij het verschil maken.

In het Raamwerk Essentiële Zorg is te zien dat de relatie van de patiënt met de verpleegkundige centraal staat. Het raamwerk laat verder zien dat er drie pijlers te onderscheiden zijn in de verpleegkundige zorg; ten eerste de fysieke aspecten met daarin aandacht voor zaken zoals veiligheid, ADL, voeding en mobiliteit. Ten tweede de psychosociale aspecten waarbij het onder andere erover gaat dat patiënten zich gerespecteerd voelen, maar ook dat zij geïnformeerd en betrokken zijn bij hun zorg. De derde pijler wordt gevormd...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.IQhealthcareRadboudUMCNijmegenNetherlands

Personalised recommendations