Advertisement

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg in de praktijk

  • Douwe DronkertEmail author
Dossier

In de landelijke beweging 'Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties' wordt door ruim vijftig zorgorganisaties gewerkt aan waardevolle zorg. Verpleeghuiszorg waarin mensen het belangrijkst zijn en niet de regels. Voortdurend het leven en werk organiseren rondom wat er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de mensen die zorg verlenen, vraagt iets van alle betrokkenen. En levert heel veel op. Enkele praktijkvoorbeelden.

BINNEN DE VERNIEUWINGSBEWEging worden op landelijk en regionaal niveau allerlei activiteiten georganiseerd die het vernieuwen vooruit helpen. Intiatiefnemer LOC Waardevolle zorg en samenwerkingspartner ministerie VWS trekken samen met steeds meer zorgorganisaties de kar en organiseren verbindingen. Sinds begin 2017 zoeken mensen uit betrokken zorgorganisaties (mensen die zelf zorg nodig hebben, naasten, leden van cliëntenraden, zorgverleners, facilitair medewerkers, medici, beleidsmedewerkers, managers, bestuurders en...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Communicatie Radicale vernieuwing verpleeghuiszorgHoutenNetherlands

Personalised recommendations