Advertisement

Meeteigenschappen van testen

  • Anne EskesEmail author
  • Monique van Dijk
Meetlat

In deze meetlat focussen wij op de zogenaamde klinimetrische eigenschappen van meetinstrumenten of testen.

Voor het verzamelen van informatie kan de verpleegkundige gebruikmaken van meetinstrumenten. Deze moeten betrouwbaar en valide zijn om tot ondubbelzinnige conclusies te komen.1 Toch kan het in de praktijk moeilijk zijn het juiste instrument te kiezen. Hiervoor bieden de conclusies van goed uitgevoerde systematische reviews die zich richten op meeteigenschappen van de instrumenten uitkomst.2

Van Dijk e.a. deden een systematische review waarin zij de meeteigenschappen van vragenlijsten over de ernst van depressieve symptomen bij volwassenen met diabetes type 1 en 2 onderzochten.3 Een relevant onderwerp, omdat ongeveer 60 procent van deze mensen op enig moment last krijgt van depressieve symptomen.3 Als verpleegkundige is het daarom van belang te weten of jouw patiënten depressieve klachten hebben met als mogelijk gevolg verminderde therapietrouw.3Van Dijk e.a. beoordeelden negen...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations