Advertisement

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

, Volume 129, Issue 1, pp 29–29 | Cite as

Verpleegkundig leiderschap moet terug in het bestuur

  • Nannie WiegmanEmail author
historische column

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations