Advertisement

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

, Volume 129, Issue 1, pp 58–58 | Cite as

De macht van het getal

  • Hans Van DartelEmail author
Colofon / Column Ethiek

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations