Advertisement

TVZ - Verpleegkunde in praktijk en wetenschap

, Volume 129, Issue 1, pp 40–43 | Cite as

Competenties bij ondervoeding thuiswonende ouderen

  • Ytje Van Der VeenEmail author
  • Truus Groenedijk
Onderzoek & Praktijk

Ouderen die thuiszorg ontvangen hebben een verhoogd risico op ondervoeding. Minstens 11 procent van de thuiswonende ouderen is ondervoed en bij ouderen die thuiszorg ontvangen ligt dit percentage zelfs op 35 procent.1 Ondervoeding heeft ernstige gevolgen voor de gezondheidstoestand, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van ouderen.2,3 Risicofactoren kunnen zowel somatisch, sociaal of psychisch van aard zijn.4

Door vroegtijdige signalering en behandeling van ondervoeding kan belangrijke gezondheidswinst behaald worden.5 De praktijk blijkt echter weerbarstiger; ondervoeding wordt onderschat door zorgprofessionals en de ouderen zelf.6

Doel

Het in kaart brengen van de competenties ten aanzien van (het risico op) ondervoeding van verpleegkundigen en mantelzorgers van thuiswonende ouderen.

Methode

In 2012, 2016 en 2017 deden verpleegkundestudenten van de Christelijke Hogeschool Ede onderzoek naar de competenties ten aanzien van (het risico op) ondervoeding bij professionals en...

Trefwoorden

Ouderenzorg Ondervoeding Mantelzorgers Competenties 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
  2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations