Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 10–11 | Cite as

Aandacht voor zingeving als onderdeel van de basiszorg

  • Rene Van LeeuwenEmail author
Dossier
  • 210 Downloads

Aandacht voor zingeving hoort bij je professionele rol en is onderdeel van de basiszorg. Het heeft direct invloed op de gezondheid en het welzijn van de patiënt en diens functioneren in de herstel- en/of stervensfase. Of je er in de zorgverlening aandacht voor hebt begint bij het erkennen hiervan.

Herken je dit? 'In mijn werk kom ik regelmatig in situaties waarin de zorgvrager me vertelt over zijn of haar leven, over het verlies dat iemand heeft meegemaakt, of ik verzorg iemand die terminaal is. Dat zijn geen gemakkelijke situaties, maar ik vind het wel de mooiste zorg die ik kan verlenen, omdat ik op deze momenten bezig bent met de dingen die mensen echt belangrijk vinden. Ik merk ook dat ik heel andere gesprekken krijg met mensen. Ze vertellen over hun leven, wat ze hebben meegemaakt en hoe ze daarop terugkijken'.1

Dit fragment geeft mooi weer waar het bij zingeving in essentie over kan gaan: aandacht voor het (levens)verhaal van de patiënt. Zingeving gaat over de betekenis die de...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations