Advertisement

TVZ

, Volume 128, Issue 6, pp 55–55 | Cite as

Zo verbeter je je telehealth-competenties

  • Van der Meer LianneEmail author
Proefschriften
  • 23 Downloads

1 Wat is de vraagstelling van je proefschrift?

Met behulp van ICT kan zorg die voorheen face-to-face verleend werd steeds vaker op afstand plaatsvinden. Voor een goede implementatie van zorg op afstand of telehealth hebben verpleegkundigen adequate scholing nodig. In dit proefschrift is aan de hand van vier onderwerpen onderzocht hoe verpleegkundigen competent kunnen hierin:

  • Intentie: Hoe kunnen ze gemotiveerd worden om telehealth-toepassingen te gebruiken?

  • Competenties: Hoe kunnen ze telehealth-toepassingen integreren in hun werk en welke competenties zijn hiervoor vereist?

  • Zelfvertrouwen: In hoeverre voelen (toekomstige) verpleegkundigen zich bekwaam om zorg op afstand te verlenen?

  • Training: Hoe kunnen ze getraind worden in het verlenen van zorg op afstand; wat draagt deze training bij aan hun praktijk?

2 Wat zijn je belangrijkste bevindingen?

Verpleegkundigen hebben 52 verschillende competenties nodig voor het verlenen van zorg op afstand. Hiervan zijn 32 'nieuw', zoals kennis van...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2018

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations